Att tänka på innan du borrar

Vid borrning för bergvärme ska tillstånd från miljökontoret i den aktuella komunen sökas och erhållas innan borrningen utförs.

Fastighetsägaren ansvarar för att ta reda på vart ledningar ligger, (vatten, avlopp, el, tele, fiber) samt att märka ut dem så de inte skadas vid borrningen.

En vattenbrunn ska alltid anläggas så långt ifrån kända föroreningar (som tex avlopp) som möjligt och om möjligt i högre terräng. Enligt reglerna ska det vara minst 30m mellan avlopp och vattenbrunn.

Det är inte alltid man når planerat djup när man borrar för bergvärme, idag borrar man djupa hål och mycket kan hända innan man nått 200 meter. Den vanligaste orsaken till att man får avbryta borrningen i förväg är att man borrar genom sprickzoner med stora mängder vatten. Stora vattenmängder är oftast bra för effekten i borrhålet men har man för mycket vatten kan man vara tvungen att avbryta borrningen. Efterssom stora vattenmängder ökar borrhålets effektivitet kan ett grundare hål fortfarande räcka men om man gör bedömningen att hålet trotts den stora vattenmängden ej räcker borrar man ett hål till för att få den effekt som behövs.

Ett bergvärme hål får som närmast ligga 10 meter från tomtgräns, detta för att olika hål inte ska kunna ta effekt från varandra. Man kan frångå denna regel om man har sktiftligt tillstånd från grannfastighetens ägare. Borrhål ska placeras minst 4 meter från husets fasad.

Om man behöver borra flera bergvärmehål ska dessa i regel ligga med 20 meters mellanrum, om man har ont om platts kan man borra hålen närmare om man gradar hålen bort från varandra, man kan även överdimensionera hålen och borra dem djupare för att kompensera att hålen ligger för nära varandra.

Ibland kan det vara en fördel att borra på vintern, det blir mindre skada på gräsmatta och trädgård när det ligger snö på marken, det kan dock vara besvärligare att gräva mellan borrhål och vägg. Vi har elektriska tiningsmattor som vi lånar ut till våra kunder men det kan vara viss väntetid till dem, om man vet vart man ska borra kan det vara till hjälp om kunden lägger ut isolering mellan tänkt borrplatts och pumprum innan tjälen går ner i marken, detta underlättar ingrävning och minskar tiden mellan borrning och slutmontering.